I HENHOLD TIL NONAS VEDTEKTER § 4 INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE FOR 2019.

Tid: Onsdag 24. juni 2020 kl. 1900.

Sted: Internett. Medlemmer som ønsker å delta på årsmøtet, bes sende en e-post til styret@nona.no merket «Årsmøte 2019». Styret foregår som videomøte.

Stemmerett på årsmøtet har profesjonelle medlemmer og en representant for hver medlemsbedrift. Bli medlem her.

SAKSLISTE
I henhold til NONAs vedtekter § 5 har årsmøtet følgende saksliste:

  1. Konstituering av årsmøtet, herunder valg av møteleder, godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av referent, samt to medlemmer til å undertegne protokollen.
  2. Behandle årsberetningen
  3. Behandle regnskaper med revisjonsberetning.
  4. Fastsette medlemskontingent for påfølgende år.
  5. Behandle andre saker som står på dagsordenen.
  6. Velge styre, jfr. § 7. Forslag kan sendes på e-post til valgkomiteens leder Kristin Grøntoft.
  7. Velge valgkomité bestående av leder, to medlemmer, samt ett varamedlem. Styret foreslår kandidater til valgkomitéen.
  8. Velge revisor, jfr. § 9.

Saker til årsmøtet kan meldes til styret@nona.no innen 18. Juni 2020. Eventuelle spørsmål kan sendes til samme adresse.

Vel Møtt!

På vegne av styret,

Eirik Helland Urke