I HENHOLD TIL NONAS VEDTEKTER § 4 INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE FOR 2020.

Tid: Tirsdag 29. juni 2021 kl. 2000.

Sted: Internett. Medlemmer som ønsker å delta på årsmøtet, bes sende en e-post til styret@nona.no merket «Årsmøte 2020». Møtet foregår som videokonferanse på Zoom.

Stemmerett på årsmøtet har profesjonelle medlemmer og en representant for hver medlemsbedrift. Bli medlem her

SAKSLISTE
I henhold til NONAs vedtekter § 5 har årsmøtet følgende saksliste:

Konstituering av årsmøtet, herunder valg av møteleder, godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av referent, samt to medlemmer til å undertegne protokollen.
Behandle årsberetningen
Behandle regnskaper med revisjonsberetning.
Fastsette medlemskontingent for påfølgende år.
Behandle andre saker som står på dagsordenen.
Velge styre, jfr. § 7. Forslag kan sendes på e-post til valgkomiteens leder Kristin Grøntoft.
Velge valgkomité bestående av leder, to medlemmer, samt ett varamedlem. Styret foreslår kandidater til valgkomitéen.
Velge revisor, jfr. § 9.
Saker til årsmøtet kan meldes til styret@nona.no innen 22. juni 2021. Eventuelle spørsmål kan sendes til samme adresse.

Vel Møtt!

På vegne av styret,

Eirik Helland Urke