Det utsatte årsmøtet for 2021 arrangeres onsdag 28. september 2022 kl. 1800.

Årsmøtet 2022 arrangeres digitalt og hos Teknisk Ukeblad Media i Grensen 3, Oslo. Send en e-post til styret@nona.no for å få lenke til digitalt møte.

Stemmerett på årsmøtet har profesjonelle medlemmer og en representant for hver medlemsbedrift. Bli medlem her

SAKSLISTE
I henhold til NONAs vedtekter § 5 har årsmøtet følgende saksliste:

Konstituering av årsmøtet, herunder valg av møteleder, godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av referent, samt to medlemmer til å undertegne protokollen.
Behandle årsberetningen
Behandle regnskaper med revisjonsberetning
Fastsette medlemskontingent for påfølgende år.
Behandle andre saker som står på dagsordenen.
Velge styre, jfr. § 7. Forslag kan sendes på e-post til valgkomiteens leder Kristin Grøntoft.
Velge valgkomité bestående av leder, to medlemmer, samt ett varamedlem. Styret foreslår kandidater til valgkomitéen.
Velge revisor, jfr. § 9.
Saker til årsmøtet kan meldes til styret@nona.no. Eventuelle spørsmål kan sendes til samme adresse.

Vel Møtt!

På vegne av styret,

Eirik Helland Urke