§ 1 FORMÅL

Norwegian Online News Association (NONA) skal være en organisasjon for alle som jobber i redaksjonelle digitale medier. Organisasjonen skal vise fram og inspirere til innovasjon i historiefortelling på tvers av teknologiske plattformer. NONA skal også være en forkjemper for beste praksis gjennom kompetanseutveksling og deltakelse i samfunnsdebatten.

§ 2 ORGANISASJON

NONA er en selvstendig medlemsorganisasjon. Medlemskap løper til det sies opp.

NONA ledes av et styre som velges av årsmøtet.

§ 3 NONA SØKER Å NÅ SITT MÅL PÅ FØLGENDE MÅTER:

Være en pådriver for faglig utvikling gjennom nettverksbygging, workshops, møter og konferanser. Være aktiv i samfunnsdebatten og i relevante fora. NONA skal også søke samarbeid med tilsvarende organisasjoner internasjonalt.

§ 4 ÅRSMØTE

Årsmøte skal hvert år avholdes innen utgangen av juni. Stemmerett på årsmøtet har kun profesjonelle- og firmamedlemmer som har betalt årskontingenten for inneværende år. Øvrige medlemmer, kollektivt eller individuelt innmeldt og som har betalt kontingent for inneværende år, har møte-, tale-, og forslagsrett. Årsmøtet innkalles med minst 3 ukers varsel.

§ 5 ÅRSMØTETS OPPGAVER

a) Konstituering av årsmøtet, herunder valg av møteleder, godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av referent, samt to medlemmer til å undertegne protokollen.

b) Velge styre, jfr. § 7.

c) Velge valgkomité bestående av leder, to medlemmer og ett varamedlemm. Styret foreslår kandidater til valgkomitéen.

d) Velge revisor, jfr. § 9.

e) Behandle årsberetningen.

f) Behandle regnskaper med revisjonsberetning

g) Fastsette medlemskontingent for påfølgende år.

h) Behandle andre saker som står på dagsordenen.

§ 6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst 14 dagers varsel når styret finner det påkrevet, eller når minst 20 % av stemmeberettigede medlemmene forlanger det. Varselfristen kan nedsettes hvis styret finner det nødvendig.

§ 7 STYRET

Styret består av leder, nestleder og fire styremedlemmer, med 2 varamedlemmer.

Leder og nestleder velges ved særskilt valg.

Leder, nestleder og styre velges for 2 år.

Varamedlemmer velges for 1 år.

Varamedlemmer møter fast på styrets møter, med talerett men uten stemmerett, med mindre styremedlem(mer) har forfall.

Styret leder foreningens virksomhet og forvalter dens midler i samsvar med vedtektene og innenfor rammen av norsk lov samt vedtak og retningslinjer fastsatt av årsmøtet. Styret fastsetter foreningens budsjett.

Låneopptak og andre større finansielle disposisjoner må bare skje etter enstemmig vedtak i fulltallig styre. Dersom enstemmighet ikke oppnås kan styrets flertall fremlegge saken for et ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

Styret innkaller til årsmøte.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede.

Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

Over styrets møter føres protokoll som sendes ut til alle styremedlemmer i god tid før neste møte.

Styret ansetter daglig leder og oppretter eventuelle lønnede stillinger.

Styrets leder eller to av styrets medlemmer tegner foreningen. Styret kan meddele prokura.

§ 8 VALGKOMITÉ

Valgkomitéen skal avgi innstilling til årsmøtet på kandidater til de tillitsverv som årsmøtet skal besette med unntak av valgkomité.

Valgkomitéen skal i sitt forslag legge vekt på at kandidatene bred kontaktflate innen den norske nettbransjen, og at det er bredde i den kompetansen som er representert.

§ 9 REGNSKAP OG REVISJON

Regnskapet føres i tråd med god regnskapsskikk, og revideres av en registrert eller statsautorisert revisor, valgt av årsmøtet.

§ 10 ENDRING AV VEDTEKTENE

NONAs vedtekter kan endres ved ¾ flertall i årsmøtet.

Forslag til endringer skal være inntatt i innkallingen.

§ 11 OPPLØSNING

NONA kan besluttes oppløst ved ¾ flertall etter vedtak om dette i to etter hverandre påfølgende årsmøter.

I tilfelle oppløsning skal organisasjonens midler overleveres til en eller flere organisasjoner til fortsatt oppfyllelse av NONAs formål og etter årsmøtets beslutning

(Vedtektene ble sist endret på NONAs årsmøte 17. juni 2019.)